Berättelsen om oss

Hur allt började och var vi kommer ifrån

Ramlösakyrkan är en frikyrka. I grunden så är kyrkan en fribaptistkyrka och är idag en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan.

Ramlösakyrkan har anor bak till år 1857 och har funnits i Ramlösa på Folke Bernadottesväg sedan 1952.

Församlingens historia sträcker sig långt tillbaka. 1857 bildades den första baptistiska församlingen i Helsingborg och därifrån räknar vi vår historia. Det var 6 personer som då hade blivit döpta och bland dessa var också Helge Åkeson som sedan kom att spela en stor roll vid bildandet av Fribaptistsamfundet.

Den första predikolokalen byggdes ett par år efter bildandet i Västra Broby, ca 15 km från staden och där utvecklades en framgångsrik verksamhet under ca 50 år. Emellertid blev det opraktiskt för stadsborna att gå den långa vägen till Västra Broby för att fira gudstjänst och de bildade därför efter några år en egen församling inne i staden. Denna församlingsbildning finns också kvar än idag och dess kyrka är Slottshagskyrkan, en levande och aktiv församling i Helsingborg.

Åkeson var predikant och reste ganska mycket ut över landet, men var de första åren föreståndare för församlingen i V. Broby. År 1872 delades församlingen i två grupper på grund av vissa lärofrågor, en grupp bildade en baptistförsamling i Åstorp och de kvarvarande i V. Broby-församlingen kallade sig då fribaptister. En ytterligare delning skedde senare, de fribaptister som bodde i Helsingborg ordnade en egen möteslokal i föreståndaren Nils Lundgrens hus vid Pilgatan 3 (gatan heter numera Bergeströms gata och huset finns ännu kvar, varsamt restaurerat.) Där fanns alltså vår första “kyrka” i Helsingborg. Många blev vid denna tid troende och döpta.

Den andra delen av församlingen fanns kvar i Västra Broby, men i slutet av 1800-talet var den huvudsakliga verksamheten förlagd till Eskatorp/Vallåkra där lantbrukare Andreas Olsson var föreståndare.

Helsingborgs-delens verksamhet blev en tid koncentrerad till kusten bort till Landskrona, det talas om dopförrättningar i Rydebäck, Fortuna, Ålabodarna, Hildesborg, Ven och Landskrona. Bland de yrken som nämns var flera skeppare, men också fiskare och sjömän. Man hyrde tillfälliga möteslokaler, men på söndagarna samlades man ofta i hemmen för bibelsamtal, sång och bön.

Efter en svår tid omkring 1910-1915, då flera av medlemmarna övergick till “Russels lära” eller “Lees lära” (Jehovas Vittne), bl.a. vissa av ledarna, fick de kvarvarande mer kontakt med gruppen i Eskatorp/Vallåkra och dessa bildade då en gemensam församling med namnet Gluggstorps Fribaptistförsamling. En ny tid av ganska livlig verksamhet följde, många unga familjer kom till.

Vi har nu kommit till 1930-talet, fler och fler av familjerna flyttade in till Helsingborg, särskilt till Ramlösa-området. Dessa fann det lämpligt att själva ha en församling på platsen och så bildades Helsingborgs Fribaptistförsamling, men man samarbetade mycket med församlingen på landsbygden, Gluggstorp, som sedan namnändrades till Vallåkra Fribaptistförsamling.

Eftersom fler och fler flyttade till staden beslöt man enhälligt år 1951 att åter vara en församling och samtidigt inköptes den fastighet i Ramlösa där Ramlösakyrkan nu ligger. En möteslokal inreddes och denna kallades ELIM. Arbetet och församlingen växte och 1971 byggdes fastigheten om och till och en bättre kyrkolokal erhölls samt bättre lokaler för barn- och ungdomsarbetet. Hittills hade församlingen inte haft fast anställd pastor utan betjänats av tillresande predikanter, men 1974 anställdes Rune Wadenborg som pastor. Detta betydde mycket för utvecklingen, medlemsantalet ökades kraftigt under dessa år. Rune var pastor här i 12 år och därefter har bl.a. Peringe Pihlström, Tommie Naumann, Rune Brännström, Bert o Miriam Axklo och Alejandro Gallardo arbetat i Ramlösakyrkan.

1995/96 tillbyggdes så vår nuvarande större kyrkolokal med serveringslokal med mera och vi har nu lämpliga lokaler för olika slags kristen verksamhet och god plats för tillväxt.

Så är vi framme vid det som händer nu. Vårt nuvarande pastorspar, sedan våren 2015, är Fredrik och Yasmine Claésson. Vi ser det som vår uppgift att vara en öppen kyrka för området Ramlösa för att betjäna människor där och att vara med om att i Helsingborg tillsammans med andra kyrkor och församlingar förkunna det glada budskapet om frälsning genom tro på Jesus Kristus.

Om Du vill veta mer om kyrkans historia är Du välkommen att kontakta församlingens expedition, tel 042-29 68 67

Skrivet av Seth Isacsson